Kent Jezus Jou en is Jezus jouw eerste liefde ???

20 03 2012

Tijdens het opzoeken van wat verzen viel me opeens iets op waar ik eigenlijk iets over wil schrijven.
Het is tijdens onze Christelijke wandel belangrijk om onszelf te onderzoeken of we in geloof wandelen, dit mede om ervoor te zorgen dat we onszelf niet misleiden.
Ik ben in ieder geval kritischer naar mezelf gaan kijken nadat ik dit stuk heb geschreven en hierover moest nadenken.

Iemand zei ooit in een preek dat het helemaal niet belangrijk is of jij de president kent, maar eerder belangrijk is OF DE PRESIDENT JOUW KENT.
De president bepaald namelijk dat als jij voor het witte huis staat of jij binnenkomt of niet.
Ik geloof dat het ook geld voor Jezus en dat het verschil is of hij ons kent.
Wij kennen allemaal de verschillende vergelijkingen waarin Jezus zegt:

Matt 25
12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten

Het belang van zelfonderzoek is wel degelijk belangrijk.

In het oude testament staat bijv. Het volgende.

Klaagliederen 3:40
Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.

Haggai 1:5
Nu dan, alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.

In het nieuwe testament zegt (waarschuwt) Jezus ons:

Matt 7:3
En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Na de opstanding van Jezus bracht/brengt Paulus deze boodschap van zelfonderzoek nog steeds.
Hij schrijft zelfs veel ziektes en sterfgevallen toe aan gebrek van zelfonderzoek.

1 kor 11:26
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt. Zo dan, wie ONWAARDIGLIJK dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens BEPROEVE ZICHZELVEN, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. Want die ONWAARDIGLIJK eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven EEN OORDEEL, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. DAAROM zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

Ik herhaal de zin nog even om het uit te lichten:

Want die ONWAARDIGLIJK eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven EEN OORDEEL, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. DAAROM zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen

2 Kor 13:1
Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen; Dewijl gij zoekt een proeve van Christus, Die in mij spreekt, Welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

Gal 6:3
Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

Misleiding/zelfmisleiding is misschien het sleutel woord voor de tijd waarin we leven.
Dit terwijl er veel gelovigen wereldwijd zijn wat mij toch wel verwonderd.
Ik geloof dat het probleem eerder is dat mensen vaak niet eens doorhebben (of serieus nemen) dat ze misleid zijn, misleid worden of misleid kunnen worden
Dat is vaak het probleem.
Volgens mij staat er wel in elke boek in het nieuwe testament een waarschuwing in die ons waarschuwt voor misleiding, dat zegt volgens mij al genoeg.

Jezus zegt bijv. Dat in de laatste dagen de misleiding (en verdrukking) zo subtiel zal zijn dat als God zelf niet zou ingrijpen en de tijd verkorten geen vlees behouden zou worden.

Mat 24:22
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

Verder zegt Jezus dat er een tijd zal komen dat waarschijnlijk “mede gelovige” je iets zullen aandoen en dan denken dat ze daarmee God een dienst bewijzen.
Een mogelijk oorzaak kan zijn dat deze mensen misleid zijn.
Jezus, zegt ook nadrukkelijk dat deze mensen zullen denken dat ze in de Heer zijn maar dat deze mensen nog de Vader en nog hem (Jezus) kennen

Joh 16
ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van het begin niet gezegd, omdat Ik bij ulieden was.

Verder gebruikt Jezus het woord kennen bij diverse teksten om aan te duiden wat de relatie met iemand of een groep mensen is. Zoals bij de afwijzing van de 5 dwazen maagden.
Hieronder heb ik twee verschillende verzen geplaatst.

Hieronder zegt Jezus dat hij deze gelovigen NOOIT GEKEND HEEFT.
Dus waarschijnlijk hebben ze nooit een echte relatie gehad met onze Heer.
Maar dat is wat ik geloof.
Het meest shockende is misschien wel dat deze mensen wonderen konden verrichten in zijn naam.

Matt 7:21
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: IK HEB U NOOIT GEKEND; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

En hieronder gebruik hij de zin IK KEN JE NIET waarbij ik persoonlijk moet denken aan iemand die zijn eerste liefde verloren heeft.
Dus meer in de zin van ik herken je niet meer.
Dus iemand die vervreemd is geraakt van de Heer…

Matt 25:11
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

Hieronder waarschuwt Jezus de gemeente in Efeze dat als ze niet terugkeren naar hun eerste liefde (Jezus) hij hun kandelaar zelfs zal wegnemen.

Op 2:3
En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.

Ik geloof dat God daarom vaak onze relatie met Jezus vergelijkt als een relatie tussen man en vrouw. Vaak is het ook zo dat veel mensen in het begin van een relatie door de verliefdheid blindelings alles doen voor de persoon.
Na een tijdje kan de verliefdheid verkoelen. (lees brief aan de 7 gemeentes in Openbaring)
Vele mensen zullen dit wel herkennen dat we opeens wat killer worden naar de persoon waar we eerst zo verzot op waren.
Het is dan ook de uitdaging om door onder andere zelfonderzoek/zelfreflectie te kijken waar we staan en de relatie levend en warm te houden.
Ik geloof dat Jezus dit ook probeert toe te lichten in de vergelijking van de zaaier

Matt 13:3
En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud. Wie oren heeft om te horen, die hore.

Uitleg

18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig

Ik wil maar twee onderdelen toelichten:

Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd

die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Ik wil iedereen bemoedigen om standvastig te blijven en ons niet door de zorgen des leven onze liefde te laten verkoelen voor de Heer.
Onderzoek jezelf want deze wereld is in rap tempo aan het afkoelen omdat de nacht nadert en de kou die bij de nacht hoort.
Het is de bedoeling dat we in deze nacht onze lichten laten schijnen en de wereld opwarmen met de liefde van de Heer

Matt 24:12
En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Advertenties

Acties

Information

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: