Wat zegt Jezus over Discipelschap???

12 01 2012

Vaak hoor je mensen zeggen ik ben een Evangelische Christen, of ik hoor bij een Pinkster gemeente, of ik ben gewoon Christen.
En daarbuiten heb je een nog grotere groep die simpel in God gelooft.
Vaak doen/zeggen mensen dit om aan te duiden hoe ze geloven en wat ze geloven en waarin ze geloven.
Ik zeg dat zelf ook vaak om eerlijk te zijn.
Zelden hoor je iemand zeggen nee ik ben een discipel van Jezus Christus.
Terwijl dat toch de maatstaf is die Jezus zelf hanteert in de Bijbel.
Ondanks dat ik wel weet wat mensen bedoelen als ze zeggen dat ze Christen zijn wil ik toch benadrukken waarom de term discipel belangrijk is.
Een discipel leidt een overgegeven leven in vergelijking met een Christen.
Ik zal dit later proberen uit te leggen, wellicht dat we dan begrijpen waarom we nu als gemeente vrijwel krachteloos zijn en vrijwel allemaal verdeeld zijn.
Zoals een huwelijk vaak alleen kan slagen als er echte liefde is onzelfzuchtige liefde van beide kanten.
Liefde symboliseert overgave en offer.
In liefde geef/offer je vaak tijd, moeite, geld etc waarbij je meestal onzelfzuchtig handelt ten gunste van de ander.
Nemen is vaak gerelateerd aan hebzucht en lust.
Liefde is het belang van de ander voor je eigen belang plaatsten.
Overgave is misschien een gepast word.
Is dit de reden dat de gemeente een bruid word genoemd zoals in een huwelijk???
Ik denk het wel.
In de loop der jaren is de term Christen vervaagd en wat er precies mee bedoeld word en iedereen heeft zijn eigen visie erover wie nou echt een Christen is en wie niet.
Als je het woord discipel of discipelen zou opzoeken in de Bijbel zou je verbaasd staan hoe vaak dit woord voorkomt en wat dit betekent.
Jezus zegt bijv. Ga eropuit en maak discipelen

Matt 28:16
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

De discipelen kregen de opdracht om er op uit te gaan en discipelen (leerlingen) te maken tot Jezus en hun te onderwijzen wat ze zelf ook geleerd hadden.
Betekent dit dat we morgen allemaal de straat op moeten gaan en gaan evangeliseren?
Nee, dat geloof ik persoonlijk niet conform

Efeze 4:11
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Het verschil tussen een Evangelist en een getuige werd door iemand als volgt uitgelegd.
Een evangelist heeft een breder werkveld dan een getuige. Een getuige moet Christus verkondigen in de omgeving waarin hij leeft en werkt – in de familie, aan de buren, aan collega’s en anderen die hij dagelijks tegenkomt, of tot hen naar wie hij geleid wordt terwijl hij reist, etc. Hier is het waar we allemaal getuige kunnen zijn wat onze bezigheid ook mag zijn.
Maar ook door ons levens wijze en hoe we met elkaar en onze medemens omgaan.

Ik besloot dus maar om een onderzoek te starten naar wat Jezus precies zegt/bedoelt over discipelschap.
Wat betekent het discipelschap en wat nog belangrijker is, wat kwalificeert je als discipel en wat Dis kwalificeert je als discipel.
Ik moet zeggen dat ik tot de conclusie kwam dat Jezus redelijk veel erover verteld heeft.
En als ik mezelf eerlijk onderzoek weet ik dat ik nog een lange weg te gaan heb.
Ben ik bereid om mijn kruis op te pakken (nee te zeggen tegen mijn eigen wil ten allentijde ) en Jezus overal te volgen ongeacht wat en wie ik kwijtraak en Jezus niet te verloochen indeze?
Vaak denken we dat we ver zijn en dat we het makkelijk zouden doen omdat we lang geloven, maar moeten we nog zoveel leren zoals ik afgelopen jaren heb mogen ervaren.
Wat is een beter voorbeeld dan Petrus die ook dacht dat hij veel verder was maar gigantisch faalde.
Hij dacht waarschijnlijk ach ik ben bevestigd dus er kan niks mis gaan maar Jezus toch verloochende toen het erop aankwam.
Een wijze les voor ons allemaal.
Het schrikbarende is dat Jezus dat voorzag en het hem vertelde en het toch gebeurde.
Wat ik ook besefte is bijv. Dat bijv vele het woord niet wilde aannemen en aanstoot namen en weggingen. Maar Jezus deed geen poging om ze tegen te houden.
Wat nu ook veelvuldig gebeurt.

Johannes 6:66
64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.)
65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.
66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?

1 joh 2
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.

Hierin zie je dat Jezus geen compromissen zal maken omwille van de waarheid en heel radicaal is.
Jezus neemt zelfs geen poging om ze om te praten laat staan tegenhouden.
Hij zegt zelfs tegen de leerlingen die HIJ ZELF UITGEKOZEN heeft en waar hij veel tijd en energie in gestoken heeft: Wat willen jullie ook weggaan???
Mensen krommen het evangelie zodanig dat het binnen hun straatje past.
Ze pakken de leuke dingen de zegeningen uit de Bijbel en claimen het zonder dat ze een waardig discipel zijn en dus een overgegeven leven leiden.
Vaak met zelfzuchtige motieven.

Matt 24:10
10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Jezus benadrukt dat slechts degene die zal volharden TOT HET EINDE zalig zal worden.
Jezus is liefhebbend maar ook radicaal hij was niet bereid compromissen te sluiten met niemand omwille van de vrede.
Jezus vertelde ze de keiharde waarheid en confronteerde zijn volgelingen met keiharde feiten waarvan vele in het jaar 2011 allang waren weggelopen en hem niet liefdevol hadden gevonden.
Toch zijn het zijn woorden.
Is dit waarom Jezus zegt dat WEINIGEN DE WEG ZULLEN VINDEN.
Is dit waarom hij zijn kudde een KLEIN KUDDEKE NOEMT.
Is dit waarom hij zegt dat het pad smal is wat mijn inziens betekent dat je HEEL VOORZICHTIG MOET ZIJN hoe je wandeld???
Heel de Bijbel door zie je dat God een kleine schare bewaard zoals:
Noah en zijn vrouw en kinderen en schoonkinderen tijdens zondvloed.
Joshua en Kaleb in het beloofde land mochten gaan van de vele
Lot en zijn vrouw uit Sodom en Gomorra
De profetie over Israël dat een kleine schare gered zal worden
Dat zijn vragen die ik mezelf afvraag…maar ik wil niemand bang maken

Matt 10:33
Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns NIET waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns NIET waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns NIET waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.

Matt 8:19
En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

Stel Jezus vraagt je vandaag om hem te volgen naar een onbekend land zonder eigen huis zonder eigen kamer en wellicht zonder privacy bij diverse mensen thuis.
Wat zou je doen?

Matt 8:21
En een ander uit Zijn discipelen zeide tot Hem: Heere! laat mij toe, dat ik eerst heenga, en mijn vader begrave. Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

Stel Jezus vraagt je vandaag de dag om naar een ver land te reizen om zijn werk te doen.
Je boekt een ticket een van je ouders komt te overlijden en je kunt je ticket niet overboeken waardoor je de begrafenis moet missen.
Wat doe je?

Matt 19:16
En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.

Stel Jezus vraagt je vandaag de dag om je koophuis je auto en je baan op te zeggen/te verkopen al het geld aan een stichting te geven die zich bezighoud met bijv. vervolgde Christenen wereldwijd en zelf als zendeling te gaan werken in Afrika.
Wat zou je doen?

Lukas 9:61
En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Stel je bent op vakantie in een land en je krijgt meerdere bevestigingen in dat land op verschillende manieren tijdens je vakantie dat Jezus wilt dat je daar moet blijven voor een jaar en mogelijk dus een jaar je familie/gezin en vrienden niet kan zien. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn.
Wat doe je?

Ik weet zelf dit zijn hele pittige vragen maar heel realistisch als je Jezus echt wilt volgen.
Ik geloof dat Jezus weet dat vele dit NOG niet kunnen.
De discipelen deden dit zonder overpeinzingen.
Is het daarom dat ze de hele wereld ondersteboven haalde en veel Christenen vandaag de dag krachteloos zijn?
Misschien, ik weet het niet…
Er zijn namelijk echte Christenen (om toch maar bij het woord te blijven) nu in deze tijd die dit gedaan hebben.
Die alles achter gelaten hebben letterlijk en figuurlijk.
Ze getuigen allemaal dat God getrouw is geweest sommige hebben zelfs betere dingen ervoor terug gekregen.
Hieronder lees je dat zijn Discipelen ook alles de rug hadden toegekeerd op het moment dat het van hun gevraagd werd.
Jezus spreekt ook uit hoe hij dit waardeert en zegt daarbij wat ze voor hun getrouwheid zullen ontvangen.

Matt 19:25
Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om MIJNS NAAMS WIL, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Hieronder heb ik een korte opsomming gemaakt met wat Jezus zegt over discipelschap.
Jezus, zegt dat je zijn Discipel NIET KAN ZIJN als je niet bereid ben om het volgende te doen.

1.Je zijn Discipel niet kan zijn als je je kruis (Nee tegen je eigen wil, wellicht verwerping, en verdrukking) niet opneemt
2.Je zijn Discipel niet kan zijn als je meer van je EIGEN kind, vader of moeder houdt dan van God
3.Je zijn Discipel niet kan zijn als je je oude eigen leven (zelfwil) probeert
te behouden.
4.Je zijn Discipel niet kan zijn als je hem (Jezus) niet volgt (onderwerping)
5.Je zijn Discipel niet kan zijn als je niet bereid ben om alles en iedereen de rug toe te keren wat je hindert in je geestelijk leven/groei
6.Je zijn Discipel niet kan zijn als je niet bereid ben in hem te blijven.
7.Je zijn Discipel niet kan zijn als je je broeder/zuster niet liefhebt.

Jezus demonstreerde al deze dingen ten slotte in zijn eigen leven
Jezus plaatste zijn discipelen voor zijn eigen familie en zelfs zijn eigen moeder

Matt 12:47
En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Hieronder lees je dat Jezus ook stierf aan zijn eigen verlangen om vrijwillig de wil van de vader te doen

Matt 26:39
En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij (Jezus) op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Ik zal hieronder nog een aantal verzen plaatsen gewoon zodat je kunt zien wat Jezus zelf onderwees met betrekking tot discipelschap

Joh 15:5
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult (dan) Mijn discipelen zijn.

Lukas 14:25-33
En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Jezus bedoelt hierboven niet letterlijk haten maar meer dat je liefde voor God groter dient te zijn dan de liefde voor je natuurlijke familie en vrienden.

Luk 6:46
En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg? Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot.

Marc 10:29
En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies wil, Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen, die de laatsten zijn, de eersten.

Luk 9:24
Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.

Luk 14:26
Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.

Luk 14:33
Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden?

Joh 8:31
Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Joh 13:34
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander

Joh 10:12
Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.

Joh 12:25
Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

Lukas 9:59
En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Joh 15
Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Moge Gods zegen op iedereen rusten….

Advertenties

Acties

Information

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: